ประวัติการก่อตั้ง “พรสินีเนอรสเซอรี่”

สถานรับเลี้ยงเด็กพรสินี ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542  โดยนางสาว
พรสินี ฤทธิปัญญา เป็นผู้รับใบอนุญาต ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องมีสถานที่
สำหรับเด็กวัย 2-3 ปีได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ในช่วงนี้เปรียบเสมือนเสาเข็ม
แห่งชีวิต ในสภาพสังคมยุคโลกไร้พรมแดนที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยการจัดประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ให้เด็กใน
รูปแบบของการเตรียมความพร้อมส่งเสริมพัฒนาการแต่ละด้านให้เต็มตามศักยภาพ 
โดยสอดคล้องกับธรรมชาติและหลักพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็นสำคัญ
สถานรับเลี้ยงเด็ก ตั้งอยู่เลขที่ 2/53 หมู่บ้านแนบเคหาสน์วิลล่า ถ. แนบเคหาสน์
อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ มีเด็กเข้าเตรียมความพร้อม จำนวน 35 คน 
มีครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 3 คน หลังจากนั้น มีจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นตามลำดับ 
จากนั้นได้ขยาย บ้านเลี้ยงเด็กเป็นหลังที่สอง ในปี พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่เลขที่ 2/57
หมู่บ้านแนบเคหาสน์วิลล่า อยู่ด้านหลังของบ้านหลังแรก มีเด็กรวมจำนวนทั้งหมด 
85 คน ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่ได้มอบบุตรหลาน เข้าเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน ซึ่งต้องมีการลงชื่อจองเพื่อรอการเข้าเตรียมความพร้อมในปีต่อๆไป   

สถานที่ ทั้งสองหลังเป็นบ้านเช่า ซึ่งต้องการขาย แต่ทางเนอรสฯไม่สามารถจะซื้อได้
ในราคาที่สูงมาก จากนั้นจึงตัดสินใจหาที่ดินที่เหมาะสม เพื่อสร้างสถานที่ใหม่
ให้บุตรหลานของชาวหัวหิน ได้มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่ดี สำหรับเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียนบริเวณซอยหัวหิน 44 และเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่
5 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จนแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2548
จากนั้นได้ย้าย สถานรับเลี้ยงเด็กพรสินีมาอยู่ในอาคารที่สร้างใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 4/83 
ซ.หัวหิน 44 ถ.เพชรเกษม(ตรงข้ามพระราชวังไกลกังวล) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เนื้อที่ 200 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว 
มีห้องการเรียนรู้ 3 ห้อง สามารถรับเด็กได้จำนวน 135 คน
สถานรับเลี้ยงเด็กพรสินี สังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตรวจโครงสร้างและสุขลักษณะของอาคาร ปรากฏว่ามีโครงสร้าง
ที่แข็งแรงและมีสุขลักษณะที่เหมาะสม จึงได้รับการอนุญาต
ให้ใช้อาคารสถานรับเลี้ยงเด็กใหม่แห่งนี้ในปี พ.ศ. 2549

พรสินีเนอรสเซอรี่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.
2542 - 2562 รวมเป็นเวลา 20 ปี มีจำนวนครูทั้งหมด 11 คน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
เป็นต้นมา พรสินีเนอรสเซอรี่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เด็กอยู่ในบรรยากาศเย็นสบาย
และแยกเตียงนอนให้เด็กพักผ่อนอย่างอิสระเสมือนอยู่ในบ้านของเด็กเอง อีกทั้งได้ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของเด็กๆ เป็นจำนวน 8 จุด
ด้วยประสบการณ์ทำงานเป็นเวลานาน พรสินีเนอรสเซอรี่จึงได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ปกครองใน เขตหัวหิน ซึ่งมีเด็กเข้ารับเตรียมความพร้อมตามจำนวนที่กำหนด
ของทุกปีจนกระทั่งทุกวันนี้

(กลับหน้าหลัก)