พรสินีเนอรสเซอรี่  สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่มีการดำเนินงานตามกฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก  พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้รับ การประกาศยกย่อง เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่ดำเนินการได้มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2551

พรสินีเนอรสเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็กได้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ มีหลักการ มีบุคคลากรที่มีความรู้ในกระบวนการพัฒนาเด็กวัยนี้ ให้ได้รับการพัฒนาทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์เด็กเล็กที่น่าอยู่และได้มาตรฐาน
            จึงได้รับการประกาศยกย่อง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ที่ดำเนินการผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี ในปี พ.ศ. 2550

พรสินีเนอรสเซอรี่ จึงมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการดูแลเลี้ยงดูเด็กก่อนปฐมวัย จากคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆดังนี้
วันที่ 27 กันยายน 2550 
       -คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 46 คน
            -ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางแพ ราชบุรี
            -ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็น
            -ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดหนองม่วง
            -ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดดอนเซ่ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2550
            -ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ร.ร.เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
            -ประธานอนุกรรมการวิชาการ ร.ร.ในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
              และผู้ช่วยครูใหญ่ ร.ร.ดรุณากาญจนบุรี

วันที่ 9 มกราคม  2551
            -คณะผู้บริหารสังฆมณฑลราชบุรี  

วันที่ 25 มกราคม  2551
            -คณะครูร.ร.อนุบาลบางแพ ราชบุรี

วันที่ 8 พฤษภาคม  2551
            -ครู ร.ร.เจริญศรีศึกษา ปัตตานี

วันที่ 4 กันยายน  2551
            -ศูนย์วิชาการ ร.ร.ในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

วันที่ 19 กันยายน  2551
            -รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร.ร.ดรุณานุกูล สมุทรสงคราม

[ กลับหน้าหลัก ]