วิสัยทัศน์ พรสินีเนอรสเซอรี่ .. พัฒนาการเรียนรู้โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู พัฒนาเด็กโดยผ่านการเล่นและกิจกรรม ที่เหมาะสมกับวัย พร้อมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข..

จุดประสงค์หลักของการจัดการสอนของพรสินีเนอรสเซอรี่

พัฒนาการด้านร่างกาย

พัฒนาการด้านร่างกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม  การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็กและฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างแขนกับขา มือกับปาก มือกับตาไปด้วยกัน

พัฒนาการด้านอารมณ์

เด็กอยู่ในบรรยากาศที่ร่าเริง แจ่มใส มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เรียนรู้กิจกรรมร้องเพลง ท่องจำต่างๆ ฟังนิทานฯลฯ มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม การรับรู้อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง การแสดงอารมณ์ที่เป็นสุข เรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

พัฒนาการด้านสังคม

เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้อื่น ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิของผู้อื่น ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม การช่วยเหลือตนเอง การปรับตัวอยู่ในสังคมมีโอกาสได้เล่นรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนฝึกช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันตามวัยที่เด็กทำได้

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 เตรียมความพร้อมให้มีสมาธิ การฟัง การพูด และความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว สื่อความหมายและใช้ภาษาได้ เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริม  การสังเกต การฟัง การคิด การแก้ปัญหาและภาษา 

[ กลับหน้าหลัก ]