การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูเด็ก

หน้า 1 2 3

3 ก.ค. 2559

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก และครูพี่เลี้ยง ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบฯ

พรสินีเนอรสเซอรี่ได้ส่งครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุม 5 คนได้แก่

1.น.ส.ลิลิณชิญา วิปรอด

2.น.ส.อัญชลี หลำร่ำไป

3.น.ส.ประชุมพร ปุริมะ

4.น.ส.นัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์

5.น.ส.โสรญา หัถพาทา

     

[ กลับหน้าหลัก ]