ปฏิทินการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ (contents of learning)

เดือน (month)
เรื่อง(subjects)
พฤษภาคม (May)
- การทำความคุ้นเคยระหว่างครูกับเด็ก (interactive in group)
- การปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสภาพแวดล้อมในเนอรสฯ (children's adjustment)
- รู้จักชื่อครู เพื่อน ชื่อตนเอง ( to know teachers name, friends, themselves)
- รู้จักการปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวัน (to know routine activities)
มิถุนายน(Jun)
- ตัวเรา ส่วนต่างๆของร่างกาย (to know parts of body)
- สุขนิสัยที่ดี (to know hygiene)
- การเล่นและออกกำลังกาย (to know exercise)
- การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน (to know the rule)
กรกฎาคม(Jul)
- ประสาทสัมผัส การเห็น การดม การได้ยิน การชิมรส    (the five senses)
- การช่วยเหลือตัวเอง (to help themselves)
สิงหาคม (Aug)
- ครอบครัวและกิจกรรมต่างๆในครอบครัว (activities in family)
-ระเบียบวินัยและการช่วยเหลืองาน (rules and responsibility)
- วันแม่ (mother's day)
กันยายน (Sep)
- ชื่อโรงเรียน (name of school)
- บุคคลต่างๆในโรงเรียน (persons in school)
- การอยู่ร่วมกันในโรงเรียน (living in community)
ตุลาคม (Oct)
-ทบทวนกิจกรรมต่างๆในภาคเรียนที่ 1 (review lesson)
พฤศจิกายน (Nov)
- บุคคลต่างๆที่ควรรู้จัก (to know important persons)
- อาชีพต่างๆเช่น ทหาร ตำรวจ หมอฯลฯ (careers)
- ศาสนา และประเพณีลอยกระทง (religions and festival)
ธันวาคม (Dec)
- วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (to know important days)
- วันสำคัญของครอบครัว (anniversary, birthday)
- วันสำคัญของท้องถิ่น (local important day)
มกราคม (Jan)
- ธรรมชาติรอบตัว สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต (nature, living, non-living)
กุมภาพันธ์ (Feb)
- สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (environment)
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (protection of environment)
- การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร (communication)
มีนาคม (Mar)
- ทบทวนภาคเรียนที่ 2 (review lesson)
เมษายน (Apr)
-เข้าเรียนอนุบาล-รับนักเรียนใหม่ (go to kindergarten...., )

ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวัน (schedule of activities)

ตารางเวลา
กิจกรรม (activities)
07.30 น.-09.30น.
รับเด็กเป็นรายบุคคล  ตรวจสุขภาพเด็ก (arrive in nursery)
ลูกมาอยู่กับครูนีแล้วอย่าร้องไห้นะ
9.30น.-10.00น.
เคารพธงชาติ สวดมนต์  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (sing national anthem, pray and exercise)
เรามาร้องเพลงชาติกันเถอะ
เรามาสวดมนต์กันน่ะ

10.00น.-10.20น.
คื่มนม  เข้าห้องน้ำ (milk time)
10.20น.-10.45น.
เรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์(ของเล่น) และกิจกรรมเสรี(ศูนย์การเรียน) (play toys in learning center)
10.45น.-11.00น.
เรียนรู้ทางภาษา และเล่านิทาน (language learning and tales)
ลูกๆ อยากฟังนิทานเรื่องอะไร

11.00น.-11.30น.
เรียนรู้ดนตรีจากเพลง CD ต่างๆ (learn music from CD)
11.30น.-12.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน  เข้าห้องน้ำ ล้างหน้าแปรงฟัน (lunch time)
ข้าวต้มครูนีอร่อยจริงๆ นะค่ะ ทานอาหารแล้วอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะ

12.00น.-14.00น.
นอนพักผ่อน (take a nap)
14.00น.-15.00น.
ตื่นนอน  อาบน้ำ  แต่งชุดเนอรสฯ รับประทานอาหารเสริม นม (take shower, dress and drink milk)


15.00น.-15.45น.
กิจกรรมเพลงทบทวนที่เรียนในช่วงเช้า  ดื่มน้ำ (review lesson)

15.45น.-17.00น.
เล่นของเล่นสร้างสรรค์  ดูการ์ตูน รอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน (play & wait for back home)

[ กลับหน้าหลัก ]