เกียรติประวัติอันสำคัญและรางวัลที่ภาคภูมิใจของพรสินีเนอรสเซอรี่  
รางวัลดีเด่น โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวิตมีคุณภาพ

ได้รับการยกย่องจาก สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินโครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวิตมีคุณภาพ

ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2549
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2549

นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2550

นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

อธิบดีกรมอนามัย

ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ยกย่องว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีการดำเนินงานเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน 2551

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อแสดงว่าผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

นายสมยศ ดีรัศมี

อธิบดีกรมอนามัย

(กลับหน้าหลัก)