ยินดีต้อนรับทุุกท่านเข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ของพรสินีเนอรสเซอรี่

สถานที่อาคารภายนอกและสภาพแวดล้อมของพรสินีเนอรสเซอรี่ บรรยากาศเป็นธรรมชาติ  สะอาดเอื้อต่อการมีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี  เหมาะสำหรับการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กอย่างมีความสุข

ห้องการเรียนรู้ มีจำนวน 4 ห้อง ภายในห้องเรียนมีห้องสำหรับกิจกรรมต่างๆประจำวัน เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนรุ้ทางภาษา  ห้องอาหาร  ห้องน้ำ  ห้องนอน จัดบรรยากาศให้อบอุ่น สะอาดปลอดภัยเสมือนบ้านของเด็กๆเอง

ห้องอำนวยการ อยู่ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ชั้นบน  พื้นที่ชั้นล่างเป็น ศูนย์การเรียนรู้ซึ่งเป็นห้องกิจกรรมเสรีที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระตามมุมประสบการณ์ต่างๆ เด็กทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้  ตามตารางเวลาที่กำหนดภายในสัปดาห์ 

สนามเด็กเล่น  เครื่องเล่นสนามแข็งแรงและปลอดภัย  ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก

[ กลับหน้าหลัก ]