จัดกิจกรรมการเรียนรู้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมประจำวันซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่มุ่งพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  พัฒนาอารมณ์  จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาสังคมนิสัย  พัฒนาความคิด  พัฒนาภาษา และกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

1.กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่/การเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง  การทำท่าทางตามคำสั่ง ข้อตกลง จะเป็นการยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดด ฯลฯ    

 

2. การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ

3. กิจกรรมพัฒนาสังคม นิสัย เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน  รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  เช่น  การรับประทานอาหารเอง  การพักผ่อนนอนหลับ  การขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย  การล้างหน้าแปรงฟัน  การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลง

 

4. กิจกรรมพัฒนาภาษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์  และใช้ภาษาเพื่อการแสวงหาความรู้ เช่น การฟังการพูด ฟังการสนทนา ฟังเพลง ฟังการเล่านิทานสนุกๆ  การอ่านตามไปพร้อมๆกัน

5.กิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัว โดยใช้  กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ  การเล่นอุปกรณ์ของเล่นสัมผัสสร้างสรรค์

[ กลับหน้าหลัก ]